Åtgärder till följd av COVID-19


Coronaviruset påverkar näringslivet på flera sätt och företagare möter nu olika typer av utmaningar till följd av virusets spridning. Vi håller oss löpande uppdaterade på olika stödpaket samt har kunskap och kontakter som kan vara till hjälp i olika typer av konkreta utmaningar. Vår ambition är att hjälpa dig som företagare att hitta rätt bland de stöd och möjligheter som finns. Nedan har vi sammanställt information om tillfälligt ändrade lagar och regler som är viktiga att känna till för dig som företagare. Just nu erbjuder vi 30 minuters kostnadsfri rådgivning – Tveka inte att höra av dig!

Nya tillfälliga regler i a-kassan

För att möta den påverkan som coronapandemin har på hela samhällets ekonomi har förändringar i a-kassans regler och ersättning gjorts under 2020. Som en del i ett krispaket för att åtgärda effekterna av virusets spridning föreslog regeringen den 30 mars 2020 att tillfälligt sänka kraven för att få ersättning från a-kassa. (Observera att detta gäller a-kassan, inte den kompletterande inkomstförsäkringen.)

Kvalifikationstiden Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars – december 2020. Det innebär att redan efter tre månaders medlemskap i a-kassan har du rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. Något som i normala fall hade krävt minst tolv månaders medlemskap.

Arbetsvillkoret Kravet på 80 timmar/månad sänks till 60 timmar/månad de senaste sex månaderna. Tidigare har man varit tvungen att arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från a-kassan. I samband med förändringarna som gjorts räcker det nu att ha arbetat minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna. Alternativt minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.

Taket i försäkringen Ersättningstaket höjs från 25 025 kronor till 33 000 kronor. Från den 13 april 2020 och den 3 januari 2021 kan du som arbetat heltid få upp till 26 400 kronor per månad om villkoren för inkomstbaserad ersättning är uppfyllda. Om villkoren för grundersättning är uppfyllda kan du få upp till 11 220 kronor per månad.

Karensdagarna slopas Mellan den 30 mars 2020 och den 3 januari 2021 kan du få ersättning från a-kassan redan från den första arbetslösa dagen. I normala fall har man sex karensdagar utan ersättning innan man påbörjar en ny ersättningsperiod.

Lättare för företagare att få ersättning Företagare omfattas av arbetslöshetsförsäkringen och har rätt till a-kassa. Under 2020 har företagare möjlighet att lägga sitt företag vilande och få a-kassa under tiden, något som inte varit möjligt innan. Detta gäller även ifall man gjort lagt sitt företag vilande tidigare. Detta påverkar inte din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden. I vanliga fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år innan du kan få ersättning från a-kassan om ditt företag är vilande på nytt. Däremot kan du alltid söka ersättning om du lägger ner verksamheten helt. Hör av dig till oss för kostnadsfri rådgivning gällande detta.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

I en del av regeringens krispaket avser de att avsätta 5 miljarder kronor för att stötta företag som verkar i en utsatt bransch och bedriver sin verksamhet i en hyrd lokal. Som utsatta branscher nämns bland annat hotell- och restaurangbranschen samt sällanköpshandeln. Enligt förslaget ska företag få utökade möjligheter att erhålla rabatt på den fasta delen av hyran för sin lokal för tiden mellan 1 april och den 30 juni 2020.

Enligt förslaget ska en överenskommelse om rabatt på hyran träffas direkt mellan hyresvärden och hyresgästen. Därefter ska hyresvärden ha möjlighet att vända sig till Länsstyrelsen för att få kompensation för del av den lämnade hyresrabatten i efterhand. Förslaget nämner att hyresvärden kommer att kunna kompenseras med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt med 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Av informationen som regeringen än så länge presenterat verkar förslaget endast gälla för den fasta delen av hyran. Det ser därför ut som att exempelvis omsättningsbaserad hyra inte kommer att omfattas av förslaget. Därutöver nämns heller ingenting om driftskostnader eller andra rörliga kostnader, som exempelvis kostnader för el och värme.


Eftersom denna stödåtgärd berörs av reglerna rörande statsstöd, behöver förslaget godkännas av EU innan det kan verkställas. Förhoppnings kommer mer klargörande information i ovanstående delar när det slutgiltiga förslaget presenteras och då återkommer vi med ytterligare information.

Utökad avsättning till periodiseringsfond

För dig som driver enskild näringsverksamhet och som drabbats hårt av corona och covid-19 har regeringen förslagit ändringar av reglerna för periodiseringsfonder. Det innebär att du kan sätta av 100% av din skattepliktiga vinst för år 2019 i din periodiseringsfond. Taket är upp till en miljon kronor och du kommer sedan kunna kvitta detta mot dina framtida förluster. Du har därigenom en möjlighet att i deklarationen 2020 sätta av mer till periodiseringsfonden än vad som i vanliga fall är möjligt.


Det som skiljer de tillfälliga reglerna mot den vanliga rätten till avsättning, är att du kan få ett högre avdrag om du har en vinst på högst 3 333 333 kronor. Du kan då få avdrag med 100 procent av vinsten, men avdraget är begränsat till en miljon kronor. Har du högre vinst än 3 333 333 kronor blir avdraget större med den vanliga regeln, då det enligt de vanliga reglerna inte finns ett tak på en miljon kronor, utan avsättningen begränsas enbart till 30 procent av vinsten.


Reglerna för att återföra en periodiseringsfond har inte ändrats. En avsättning som görs enligt den tillfälliga bestämmelsen ska återföras till beskattning senast i deklarationen 2026. Behöver du hjälp med detta, bistår vi gärna med vår expertis.

Anstånd med arbetsgivaravgifter och preliminärskatt

Företagare som redovisar arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på lön har möjlighet att söka anstånd för betalning av dessa avgifter och skatter om företaget drabbats ekonomiskt på grund av coronapandemin. Du kan ändra din debiterade preliminärskatt upp till sex månader efter beskattningsårets utgång. Det betyder att företag som betalat in arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på sitt skattekonto i februari och mars för perioder från och med januari 2020 kan få skatten återbetald från Skatteverket. Om du anlitat oss som ombud kan vi hjälpa till med detta.

Korttidspermittering

Korttidspermittering innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Detta stöd har inte existerat innan och Tillväxtverket arbetar med att få alla förutsättningar på plats. Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka 7 april, men tillämpas redan från 16 mars och kommer att gälla under 2020.


Förslaget innebär att en arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer få behålla 92,5 procent av sin lön, det vill säga 30 200 kronor. Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Staten står för resterande del av kostnaden, det vill säga 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen.

De anställda måste ha varit anställda i minst tre månader. Som företagare måste du kunna motivera att de medarbetare som du vill ska gå ner i tid faktiskt är drabbade av en tillfällig nedgång, som beror på corona-krisen. Utöver detta måste du först göra andra nedskärningar, exempelvis säga upp konsulter eller andra som inte är tillsvidareanställda.


Om du tvingas varsla personal kan du ändå få stöd för dem. Stödet gäller personer som var/är anställda under perioden från 16 mars 2020 fram till årsskiftet. Du som arbetsgivare kan på så sätt få stöd även för personal som till exempel tvingas sluta under våren.


Om du är egenföretagare i ett bolag där du själv är ensam anställd har du möjlighet att korttidspermittera dig själv om du driver bolaget i aktiebolagsform, enligt Tillväxtverkets senaste besked.

Bolagsstämma

Med anledning av risken för smitta av coronaviruset är det tillåtet att hålla bolagsstämman på telefon, genom videokonferens, Skype och liknande. I så fall krävs att stämman leds från den ort där styrelsen har sitt säte, om inte bolagsordningen anger något annat. Dessutom krävs att bolagsstämman går med på att alla eller vissa aktieägare deltar på det sättet. Viktigt är att kallelse till stämman fortfarande skett korrekt, dvs. i rätt tid och på rätt sätt samt att underlag har tagits fram innan stämman och att det ges tid för diskussion innan beslut vid stämman.

Upplåning av Riksbanken för krediter till företag

Riksbanken har lånat upp 500 miljarder för att låna ut till bankerna som efter sedvanlig kreditgivning skall ut detta till låna företag. Lånen återbetalas när företagen kommit i balans igen. Tanken är att man skall kunna låna räntefritt och att lånen skall återbetalas på kortare tid än tre år. Klarare direktiv än så har inte ännu kommit.

Sjukskrivning och läkarintyg

Karensdagen tas bort från och med den 11 mars, det betyder att du kommer kunna ansöka retroaktivt om ersättning för karens från och med 7 april när deras e-tjänst öppnar. Regler gällande läkarintyg har även ändrats. Från och med den 27 mars behöver man inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när man är sjuk.

Regeringen har tagit beslut om att arbetsgivare som redovisat sjuklönekostnaden i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020 får ersättning för hela kostnaden. Arbetsgivaren betalar ut sjuklön till sina anställda precis som vanligt och Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot. Den första krediteringen kommer att göras efter den 12 maj 2020.

Samlad myndighetsinformation för företagare

Verksamt.se har samlat information från myndigheter, som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Sidan uppdateras ofta och är en resurs som vi hänvisar till ofta och dessutom gärna guidar dig igenom.

Med anledning av smittspridningen och dess påverkan på den svenska ekonomi detta har så har regeringen föreslagit ett flertal åtgärder för att hjälpa företagare att klara av den kris som detta innebär.

Kostnadsfri rådgivning

Ifall det har uppstått några frågetecken, tveka inte att höra av dig till oss. Just nu erbjuder vi 30 minuters kostnadsfri rådgivning för att gå igenom er situation i ert företag för att hjälpa er på bästa sätt under denna turbulenta tid.